trarzh-TWenfrdejarues
Organic Textile Standard (ECOmark) är en världsomspännande standard för behandling av textilier gjorda av biologiskt framställda naturfibrer. Miljökrav definierar hela textilproduktionskedjan såväl som sociala kriterier. Kvalitetssäkring sker genom oberoende certifiering av hela textilförsörjningskedjan. Syftet med denna standard är att definiera de krav som säkerställer en hållbar produktion av textilprodukter, från miljömässigt och socialt ansvarsfull produktion av textilråfibrer till märkning av slutprodukter, och på så sätt säkerställa produktsäkerhet för slutanvändaren. Som ECOmark strävar vi efter Organic Textile Standard, även kallad Ekologisk; Det syftar till att producera godkända, säkra, känsliga, hälsosamma och 100 % miljövänliga fibrer. Organic Textile Standard (ECOmark) är världens ledande textilbearbetningsstandard för organiska fibrer. Detta inkluderar efterlevnad av ekologiska och sociala kriterier, reglerad och uppbackad av oberoende dokumentation av hela leveranskedjan. ECOmark for humanity är ett pålitligt textilcertifieringsorgan. "Syftet och syftet med ECOmark Organic-standarder är att tillhandahålla ekologisk certifiering av textilprodukter, från skörd av råvaror till miljömässiga och sociala...
Eco-Label-systemet är ett ekologiskt märkningssystem som startades av ECO Label 1998. Andra länder har också anpassat sina nationella lagbestämmelser till detta system i tid och sedan påbörjat miljömärkesansökan. Tillverkare i andra länder som vill skicka produkter till EU:s marknader har också börjat ha dessa ekologiska märkningar för sina produkter som ingår i deras produktgrupper. Annars kommer dessa företag inte att ha möjlighet att konkurrera varken i EU-länderna eller i andra länder. Som bekant arbetar hela världen och andra länder för att gå in i Europeiska unionen. Grunden för dessa studier är i första hand antagandet av harmoniseringslagar. I denna process vill länder harmonisera sina rättsliga bestämmelser med EU:s rättsliga bestämmelser. Europarådet utfärdade direktivet 2000/1980 (EG) om ekologiska märkningar år 2000. Detta direktiv avser antagandet av en miljölag för att integrera det ekologiska märkningssystemet i vårt land. Trots detta direktiv kan man dock inte säga att utredningen av denna lag har påbörjats omedelbart. Fortfarande, upprättandet av det ekologiska märkningssystemet och...
World Wide Fund for Nature är världens största och oberoende naturvårdsorganisation. Enligt denna organisations forskning har efterfrågan på naturresurser fördubblats sedan 1960-talet. För de aktiviteter som bedrivs idag behöver vår värld faktiskt vara en och en halv gånger större. Det betyder att mer än 50 procent av naturresurserna faktiskt används. Om inte konsumtionsvanor, livsstil och produktionsmetoder förändras måste vår värld vara dubbelt så stor år 2030 för att möta efterfrågan på naturresurser. Eftersom detta inte är möjligt är det nödvändigt att vidta åtgärder nu. Det är till och med för sent. Världens befolkning beräknas vara 2050 miljarder år 10. Det kommer att bli nödvändigt att ge vatten, mat och energi till så många människor. Det borde vara allas skyldighet att skydda naturen och säkerställa kontinuiteten för levande arter. Individuell medvetenhet ensam är inte tillräckligt. Offentliga och privata institutioner måste också visa beslutsamhet. Arter och deras livsmiljöer försvinner på jorden. Nedgången i biologisk mångfald efter 1970-talet är 30 procent, i tropiska regioner är den cirka 60 procent.
Det är viktigt inte bara för själva produkten utan också för dess förpackning att en produkt inte utgör en fara för människors hälsa och värnar om naturens skydd. Tillverkare har skyldigheter när det gäller förpackningsavfall och måste uppfylla dem. Förpackningar är ett material som skyddar produkten under de renaste och mest pålitliga förhållandena och underlättar operationer som transport och lagring. Det finns två viktiga punkter när det gäller förpackning. Den första är att den inte skadar produkten i vilken den är i direkt kontakt. Den andra viktiga punkten är att när de slängs kan de snabbt och enkelt förstöras i naturen eller återvinnas. Kortfattat är förpackningens viktigaste funktion att skydda produkterna inuti från fysiska effekter som vätning, stötar och försämring. Samtidigt ger det konsumenterna enkla val och användning med information som tillverkarens namn, produktinnehåll, tillverkningsdatum, utgångsdatum och användningsförklaringar. Förpackningar kan tillverkas av en mängd olika material, såsom trä, glas, papper, plast eller metall. Man får dock inte glömma att förpackningsavfall definitivt inte är skräp. Förpackningsavfall är sekundärt...
Ekologisk märkning är en märkning som bevisar att företag värnar om naturen, är lyhörda för naturen och håller de skador de orsakar på miljön på lägsta nivå i sina produkter och tjänster. Det är underförstått att den miljömärkta produkten är framställd med metoder som är lämpliga för naturliga förhållanden, försvinner av sig själv inom en kort tid efter konsumtion och förpackningen på den skadar inte miljön. Kemikalier är en viktig komponent i vårt dagliga liv, men vissa kemikalier kan orsaka allvarliga skador på vår hälsa eller miljön. Det finns en ökning av hälsoproblem som delvis kan förklaras av användningen av kemikalier. Konstgjorda kemikalier finns på de mest avlägsna platserna i miljön och även i våra kroppar. Kemikalier finns överallt. I EU har vi en omfattande kemikalielagstiftning som syftar till att ge en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, ledd av REACH och CLP. Vissa kemikalier, såsom biocider, bekämpningsmedel, läkemedel eller kosmetika, omfattas av sin egen lagstiftning. Dessutom tar EU-kommissionen upp de utmaningar som hormonstörande ämnen, kemikalier som stör hormonsystemet, orsakar negativa hälsoeffekter. Bevarandet av naturen är viktigare än någonsin tidigare. Ekosystemet är i stor fara...
Nästan alla ekologiska märkningssystem är baserade på produkternas livscykel. Först och främst avslöjas produkters och tjänsters effekter på människors hälsa och natur genom att göra livscykelanalyser. Dessa analyser syftar till att i detalj avslöja miljöpåverkan från produkter eller tjänster i produktion, användning och avfall. Råvaror och energiinsatser, produktionsprocesser, förpackning, lagring och transport efter avslutad produktion, presentation för konsumenter och konsumtion och slutligen bortskaffande som avfall efter användning, kort sagt, hela livscykeln för en produkt, analyseras i termer av miljö effekter. Alla länder är nu noga med att minska förbrukningen av råvaror och energi i produktionsledet, att inte använda giftiga kemikalier, minska mängden giftiga ämnen i alla utsläpp och avfall, minimera de negativa effekterna av produkterna under hela livscykeln som beskrivs ovan , och de är oroade över föroreningen av miljön och utarmningen av naturresurser. I det av EU utvecklade Eco-Label-systemet finns även oljor bland produktgrupperna. Produktlinje för smörjmedel, professionella användare och individuella...
Naturliga och ekologiska kosmetiska produkter är produkter som inte innehåller några skadliga kemikalier i sin formel, och alla produktionssteg från produktionsstadiet till förpackningsskedet inspekteras och certifieras av kontroll- och certifieringsinstitutioner. Inom kosmetikindustrin ökar antalet ekologiska märkningsansökningar dag för dag. Den ekologiska märkningen och konsumenternas ökade krav på kosmetiska produkter har varit effektiva i detta. De flesta ekologiska märken är för naturliga och ekologiska kosmetiska produkter. Dessa etiketter används för att visa ekologiska och naturliga kosmetiska standarder. Ecocert och NaTrue var de ekologiska märken som väckte mest uppmärksamhet inom kosmetikaindustrin och användes internationellt. Antagandet av kosmetiska standarder är tre procent av all kosmetika i västeuropeiska länder och en procent i Nordamerika. I asiatiska länder är certifikatnivåerna mycket låga och finns mestadels i importerade produkter. Ekomark © Standard, designad med ett unikt tillvägagångssätt av vår organisation, tillåter även användningen av Ekomark © Label till den kosmetiska produktgruppen, förutsatt att den uppfyller kriterierna på basis av produktgrupper som fastställts av EU. Att lägga vikt vid människors hälsa till konsumenter och...
Idag läggs stor vikt vid begreppet hållbarhet. Detta koncept innebär fastställande av dagens levnadsstandard och samhällsordning så att kommande generationer kan hitta de resurser som finns i naturen i en kvalitet och kompetens som motsvarar deras behov. Begreppet hållbarhet har tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk. Världens befolkning ökar ständigt. Energipriserna ökar. Klimatförändringar orsakas av växthusgaser. Eftersom företag fokuserar på vinst, kommer de ofta i konflikt med sociala intressen. Alla dessa förutsättningar avslöjar hur mycket hållbarhet som behövs. För att uppnå detta, samtidigt som det offentliga trycket och kraven från folket ökar, stiftas nya lagar och miljölagar. Ett antal miljöindikatorer som avfallshantering, biologisk mångfald, användning av naturresurser och efterlevnad av miljölagar är spåren av studier i denna riktning. Inom livsmedelssektorn bearbetas vissa jordbruksråvaror och omvandlas till livsmedelsprodukter. I denna process finns många fokuspunkter som energianvändning, utsläpp av växthusgaser, vatten- och avloppshantering, resursanvändning och avfallshantering och förpackningar. Utan att ta hänsyn till människors hälsa och miljön inom jordbruket...
Det ekologiska märkningssystemet började inte med det miljömärkessystem som först utvecklades av Europeiska unionen. Cirka 15 år före detta system sattes Blue Angel Label i bruk i Tyskland 1978. Detta mycket gamla och viktiga märkningssystem täcker många andra produkter än livsmedel och medicin. Det är också accepterat inte bara i Tyskland utan även i andra länder. Blue Angel Label är ett system som även kan appliceras på företag inom textilindustrin som utgör allvarliga faror när det gäller miljöföroreningar och nästan utarmning av naturresurser. Däremot har en annan ekologisk märkning tagits fram för textilindustriföretag i Tyskland. Ecotex-märkningen har använts sedan 1991. Denna märkning försöker bidra till utvecklingen av ekologiska tyger och klädprodukter och ges till miljövänliga produkter. I Ecotex Label-systemet har vissa restriktioner lagts på användningen av klorerade ämnen, brandhämmande ämnen, allergiska färgämnen och färgämnen med cancereffekt under produktionen. För färdiga produkter har gränser för tungmetaller och bekämpningsmedelsrester satts och produkterna ska återvinnas. Annan…
Alla industrigrenar har stora effekter på förorening av naturen och utarmning av resurser. Till exempel är vattenförbrukningen i textilproduktion mycket hög. Dessutom används en mängd olika kemikalier. Variationen och mängden avfall är mycket hög. Fast och flytande avfall orsakar luftutsläpp. Det skadar också miljön. Vissa kemikalier som släpps ut i naturen orsakar förgiftning. Giftigt avfall som finns kvar i vattnet förstör syret i vattnet och denna situation utgör ett livshot både för de människor som använder detta vatten och för de varelser som lever i vattnet. Men inte bara textilsektorn, utan alla sektorer har del i denna negativa utveckling. I takt med att vikten av miljön och människors hälsa ökar i EU-länderna, som är en mycket viktig marknad för vårt lands export, har produktionen av ofarliga produkter i termer av miljö och hälsa börjat få betydelse. Många lagregleringar har gjorts i denna riktning inom EU och vårt land gör ändringar i sina egna lagregler inom ramen för harmoniseringsstudier. I detta sammanhang finns Europarådets direktiv 2000/1980 (EG) år 2000. Ekologisk märkning...
Enligt uppskattningar fördubblas jordens befolkning vart 35:e år. Med denna befolkningsökning ökar också konsumtionen och följaktligen minskningen av naturresurser och uppkomsten av föroreningar. Idag märks miljöproblem som globala klimatförändringar, utarmning av ozonskiktet, surt regn, giftiga rester, luft- och vattenföroreningar tydligare. Vår världs ekosystem kämpar nu för att möta kraven. För att förhindra denna dåliga trend görs stora ansträngningar särskilt i EU-länderna. Både konsumenter och tillverkare förväntas ägna mer uppmärksamhet åt människors hälsa och skyddet av naturen. Som ett resultat av dessa ansträngningar har många ekologiska produktetiketter som accepteras i EU-länder utformats. I ekologiska märkningssystem visas i allmänhet två tematiska tillvägagångssätt. Antingen utvärderas produktionssystemen eller så utvärderas produkter. I märkningar baserade på produktionssystem utvärderas först och främst miljövänlig produktion, men samtidigt utvärderas också produkten. Vår etablering i vårt land med Eco-Label-systemet som genomfördes av Europeiska unionen 1992...
ECOmark Logos << Konsumenter är idag mycket mer medvetna om att skydda naturen, minska miljörisker och påverkan av produkter och tjänster som produceras och konsumeras på miljön. Konsumenter är också intresserade av att utveckla nya metoder för att bättre förstå och mildra dessa effekter. Ett av de system som utvecklats för detta ändamål är det ekologiska märkningssystemet designat av Europeiska Unionen. På många ställen kallas detta system även för livscykelbedömning eller livscykelbedömning. Detta system skapar möjlighet att övervaka och förbättra produkters och tjänsters miljöprestanda i olika skeden under deras livscykel, från produktion till konsumtion och avfall. Detta system tjänar också till att informera beslutsfattare i produkt- och processdesign eller redesignstudier. Det hjälper också till att tillämpa ekologiska märkningar i marknadsföringsstadierna för produkter och tjänster. Det ekologiska märkningssystemet tar hänsyn till en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från upphandling, produktion, konsumtion, återvinning och bortskaffande av de råvaror som används i produktionen av en produkt.
Nu agerar hela världen mer medvetet mot miljöproblem. I takt med att konsumenterna blir mer medvetna ökar också deras intresse för miljövänliga produkter. Forskning visar att konsumenter väljer produkter och tjänster som är mindre skadliga för miljön under produktionsskedet och de vill på så sätt bidra mer till skyddet av naturen. Den viktigaste av grundidéerna bakom Ekomark © Standard, utvecklad av vår organisation, är att odla miljövänliga produkter som skyddar naturen, att inte skada naturen under produkternas odlingsstadier och att säkerställa att dessa konsumerade produkter inte är skadliga för Mänsklig hälsa. Även om Ekomark © Standard är designad helt i enlighet med förhållandena i vårt land och unikt, är den faktiskt byggd på Eco-Label-systemet som utvecklats av Europeiska Unionen och implementerats sedan 1992. Ekologiska märkningssystem som utvecklats på nationell basis i andra länder har inte en annan struktur. Vår organisation använder kriterierna på basis av produktgrupper som utarbetats och ständigt utvecklas av Europeiska Unionen, samtidigt som de ger tillstånd till de ansökande företagen att använda Ekomark ©-etiketten för sina produkter och tjänster. På detta sätt, alla andra...
Ekomark © Standard har designats på ett helt unikt sätt, med hänsyn till Turkiets läge, behov, produktvariation och produktionspreferenser. Samtidigt som denna standard utvecklas grundas skyddet av miljön och den omsorg som visas för människors hälsa, som alltmer känns i EU-länderna och i världen, och som i själva verket varje land bör agera med ansvarskänsla. på. Det oansvariga utnyttjandet av naturen har lett till utarmning av naturresurser. Om inte åtgärder vidtas idag kommer världen snart att upphöra att vara beboelig. Det är allas ansvar att lämna en mer levande värld till nästa generationer. Företag som etablerar och implementerar Ekomark ©-standarden i sina verksamheter måste begära en certifieringsstudie från vår organisation för att sätta Ekomark ©-etiketten på de produkter och tjänster de producerar, och för att marknadsföra och marknadsföra sina produkter och tjänster med denna märkning . Vår organisation gör en preliminär utvärdering efter att ha mottagit ansökan och om den finner det lämpligt börjar den arbeta genom att göra ett avtal med företaget. Ta prover från företaget, göra tester och analyser, ge godkännande och ge företaget tillåtelse att använda Ekomark © Label i det sista steget, enligt förberedda procedurer...
Även om vårt land är ett jordbruksland går det tyvärr inte längre att hitta gamla naturliga frön. På grund av produktens utseende, form, hållbarhet för transport- och lagringsprocesser och liknande kommersiella problem, manipuleras frönas struktur. Det finns frön på marknaden idag som definieras som hybrider. Dessa frön används främst i traditionella odlingsmetoder och genetiskt modifierade frön (GMO-frön) är tillåtna. Inom ekologisk produktion, som blir allt viktigare idag, är det tillåtet att producera med ekologiskt certifierade fröer. De fröer, plantor och plantor som används av producenterna inspekteras av kontroll- och certifieringsföretagen. Samtidigt kontrolleras fakturor relaterade till frököp och frön analyseras vid behov. Det är inte bara frön och plantor som inspekteras i ekologisk produktion. Användning av alla typer av kemikalier och bekämpningsmedel, särskilt ogräsbekämpningsmedel, insekticider och fungicider, under produktionsstadierna är också förbjuden i ekologisk produktion. Förutom bekämpningsmedel, konstgödsel, hormoner som används för pollinering och växttillväxt, i lager...
Klyftan mellan mängden naturresurser som världen kan tillhandahålla hållbart och mängden människor efterfrågar minskar till en dimension som hotar människors liv och natur. Minskningen av denna skillnad är ekologisk risk. Konsumtionstrender av naturresurser i vårt land och i världen visar parallellitet. Liksom i hela världen har underskottet av den ekologiska kapaciteten (eller den biologiska kapaciteten) ökat i vårt land sedan 1970-talet. Men enligt beräkningar är detta gap ungefär en tredjedel av världsgenomsnittet. Ekosystemen i vårt land är på en nivå att klara bara hälften av resursförbrukningen. Konkurrensen om tillgång till ekologisk kapacitet ökar över hela världen. Om inga åtgärder vidtas kommer naturresurserna att vara uttömda inom en snar framtid. Ekologiska risker hotar vårt land och ska inte tas lätt på. Med tanke på att naturresurserna blir allt viktigare har länder börjat göra upp sina ekologiska riskprofiler. Länder med ekologiska risker är beroende av skogar, sötvattenresurser och jordbruksområden i andra länder i världen. Ekologiska riskstudier genomförs för att säkra framtiden genom att samla in de data som krävs för att hantera resurser. Ekologisk riskstudie...
Ekologiska märkningar är en märkning som visar produkters miljöprestanda. Dessa etiketter är till för att konsumenterna ska ta hänsyn till miljöhänsyn och problem vid produktval. Vissa av de ekologiska märkningarna avslöjar numeriskt mängden miljöföroreningar eller energiförbrukning som skapas av produkterna med hjälp av mätvärden. Vissa ekologiska märkningar indikerar överensstämmelsenivåer med praxis eller minimikrav för hållbarhet eller minskad miljöpåverkan. Ekologiska märkningar användes först på 1970-talet. På 1990-talet, efter konferensen om miljö och utveckling som anordnades av FN i Rio de Janeiro av International Standards Organization, utvecklades ISO 14000-seriens standarder för att skapa ett ramverk för ekologiska märkningar. I allmänhet är alla ekologiska märkningar märkningar som utvärderar produkters miljöprestanda. Ekologiska märkningar är märkningar som ges till produkter som har lägre miljöpåverkan än andra produkter i produktions-, användnings- och avfallsled. Enligt denna definition är det inte korrekt att säga att produkter med ekologisk märkning inte skadar miljön. Det viktiga är produkterna...
Det finns många ekologiska märkningar utformade och accepterade på nationell nivå i EU-länderna och runt om i världen. Dessa märkningar, även kallade ekologiska märkningar, är i allmänhet bara accepterade i det land de är designade för. Men några av dem har också antagits och implementerats av andra länder. Dessa inkluderar ekologiska märkningar som används mer än EU:s miljömärkessystem. Till exempel är NF-märkningen som tillämpas i Frankrike, Blue Angel Label som tillämpas i Tyskland, ECO-kvalitetssymbolen som används i Nederländerna eller den nordiska Svanenmärkningen som tillämpas i Sverige, Norge, Island och Finland är några av dessa ekologiska märkningar. Även om EU:s miljömärkessystem strävar efter att eliminera skillnaderna i medlemsstaternas praxis och att etablera ett gemensamt system, fortsätter medlemsländerna att använda sina egna nationella ekologiska märkningar även om de accepterar dessa relevanta lagbestämmelser. Detta beror på att de nationella produktgrupper som är viktiga för medlemsländerna inte ingår i de produktgrupper som föreskrivs av EU:s miljömärkessystem. Vår etablering i vårt land är helt och hållet baserad på vårt lands förutsättningar av samma skäl.
Ekomark © Standard, som har utvecklats helt av vår organisation, är en frivillig standard som föreställer konsumenter att vända sig till miljövänliga produkter. Företag som vill sätta Ekomark ©-etiketten på sina produkter och tjänster måste först etablera och implementera denna standard i sina verksamheter. Bakom den måste de begära tillstånd från vår organisation för att använda Ekomark ©-etiketten. Ekomark ©-certifieringsprocessen består av flera steg. Dessa steg kan kortfattat förklaras enligt följande: Göra ansökan: En preliminär bedömning görs när ansökan kommer in från företaget. Det undersöks vilken produktgrupp produkten tillhör och om ett kriterium har fastställts för denna produkt. Denna process förklaras i Ekomark © Certification Application Procedure. Undertecknande av kontrakt: Om det inte finns någon avvikelse efter den preliminära utvärderingen tecknas ett avtal med företaget som begär certifiering. Denna process förklaras i Ekomark © Certification Contract Procedure. Godkännande av provet: Ett prov tas från produkten för testning och analys av produkten som ska certifieras. Denna process förklaras i Ekomark © Certification Sample Acceptance Procedur. Testning: Proverna som tas från produkten är kompetenta och ackrediterade och fungerar i enlighet med relevanta standarder.
Företag och konsumenter som producerar en vara eller tjänst i vårt land är nu mer känsliga för miljöproblem, vilket är fallet över hela världen. Mer uppmärksamhet ägnas nu miljövänliga produkter. Det finns särskilda avdelningar öppnade för ekologiska produkter på stora marknader. I marknadsförings- och reklamaktiviteter diskuteras många produkters miljökänslighet. Konsumenter sätter miljölogotyper, såsom återvinning, på produktförpackningar. Med ECO Label-standardkriterierna kan alla sektorer och organisationer som är involverade i alla faser från val av råmaterial för produkten till tillverkning, distribution, service, konsumtion och återvinning när användningen är över få miljömärket Eco Label. Det ekologiska märkningssystemet har inte implementerats i nästan alla länder. Men vår organisation, som agerar med en känsla av ansvar, har utvecklat Ekomark © Standard och har ackrediterats av ett utländskt ackrediteringsorgan för att tillåta de företag som kommer att begära den att använda Ekomark © Label. För att möta kraven på mindre skadliga produkter och tjänster när det gäller konsumenter, människors hälsa och miljöskydd på inhemska marknader, såväl som EU-länder...
I dagens värld är globaliseringen en stor process. Den internationella cirkulationen av produkter och tjänster ökar snabbt tack vare globaliseringen. Som sådan finns många frågor såsom villkoren och var produkterna eller tjänsterna produceras, vilka råvaror som används i produktionen, hur förpacknings-, förpacknings-, lagrings- och transportaktiviteterna utförs och hur avfallet från de förbrukade produkterna återvinns. locka konsumenternas uppmärksamhet. Miljöpåverkan av dessa processer ligger nu mer och mer i både konsumenternas och tillverkarnas intresse. Det ekologiska märkningssystemet, som startades i EU-länderna och började accepteras över hela världen på kort tid, är ett märkningssystem som visar produkters eller tjänsters miljöavtryck. Konsumenternas förväntningar är att erbjuda mindre skadliga produkter och tjänster när det gäller människors hälsa och miljöskydd. Tillverkare som uppfyller denna förväntning får en konkurrensfördel i stor utsträckning. Under tiden måste länder som erbjuder produkter och tjänster till marknader där det finns en miljömärkningsförordning harmonisera sina interna lagbestämmelser. I denna mening är det inom ramen för harmoniseringsstudier i vårt land nödvändigt att anta lagen om ekologiska märkningar.
Ekomark © Standard täcker ett stort antal produktgrupper från både produktionssektorn och tjänstesektorn. Omfattningen av dessa produktgrupper och antalet produkter i varje grupp utvecklas ständigt. För att en produkt ska få använda Ekomark ©-etiketten måste den både uppfylla de relevanta kriterierna och uppfylla bästa praxis och prestandavillkor. Idag är produktgrupperna som tilldelas Ekomark © Label: Rengöringsmedel Allmänrengöringsmedel Diskmedel Diskmedel Tvättmedel Tvättmedel Tvål, schampo och balsam Klädprodukter Skor Textilprodukter Gör-det-själv-produkter i hemmet Färg och lack Elektronikprodukter Persondatorer Bärbara datorer TV Golvbeläggningar Träbeläggningar Mattor Hårda golvbeläggningar Möbler Trä Möbler Trädgårdsmaterial Odlingsmiljö Jordförbättringsmedel Hushållsprodukter Glödlampor Värmepumpar Oljor Sängkläder Madrasser Pappersprodukter Fotokopior och grafiska papper Toalettpapper Tjänster Campingområden Turistboende Produktgrupper som ligger till grund för Ekomark© Label ansökan fastställs av Europeiska unionen. Produkt…
Nödvändigheten av ekologiska märkningar och varför de är viktiga kan förklaras på följande sätt: Ekologiska märkningar omfattar idag alla europeiska länder. Det har till och med spridit sig över världen. Europeiska unionen uppmuntrar företag som deltar i offentliga upphandlingar att använda gröna produkter i stor utsträckning. Därför är företag som ska delta i offentliga upphandlingar skyldiga att leverera miljövänliga produkter. För att bevisa detta kräver företag ekologiska märkningar för sina produkter och tjänster. Som ett resultat av konsumenternas ökande medvetenhet ökar trycket från konsumenterna på tillverkarna när det gäller miljömedvetenhet. Företag som använder ekologiska märkningar har möjlighet att skapa medvetenhet för sig själva med sina produkter och tjänster. När det gäller ekologiska produktstandarder är ekologiska märkningar en viktig referens för tillverkare. FN:s miljöprogram arbetar också med att utöka tillämpningsområdet för ekologiska märkningar i länder som Kina, Mexiko, Indien, Kenya och Sydafrika utanför Europa. Dessa länder är också de länder där vårt land konkurrerar på världsmarknaden. Vår organisation Ekomark ©, genom att följa utvecklingen i världen på nära håll, på ett helt originellt sätt och i vårt land...
Om hormoner inte används i den planterade jorden och om bekämpningsmedel inte används är det säkert att jorden ger hälsosammare och mer näringsrika produkter. Olika studier har visat att många kemiska läkemedel som används i jordbruksproduktionen negativt påverkar människors hälsa och orsakar ett antal störningar. Sådana effekter observerades i högre grad hos barn än hos vuxna. Likaså är denna andel hög för bönder och jordbruksarbetare som producerar på detta sätt. Procedurerna och principerna för certifiering av ekologiskt märkta produkter regleras av relevanta lagbestämmelser. Produktionsstegen för dessa produkter hålls under kontroll av oberoende inspektions- och certifieringsföretag. Ekologisk produktion är en metod som bevarar mark- och vattenresurser. Ett av målen med ekologisk produktion är att bevara markens struktur och bördighet. Markens bördighet ökas genom att använda naturliga ämnen istället för kemiska läkemedel. Eftersom kemiska bekämpningsmedel inte används i ekologiskt jordbruk förhindras också att de blandas med underjordiska vattenresurser. Metoderna som används i ekologisk produktion inkluderar: användning av nyttiga insekter, gröngödsel, kulturell och mekanisk ogräsbekämpning, växtföljd och mångfald,...
Ekologiska eller ekologiska produkter är produkter som produceras utan användning av några kemiska insatser, tillsatser och metoder som är skadliga för ekosystemet och människors hälsa i alla produktionsstadier, från frö till skörd och från skörd till konsument. På så sätt kontrolleras och certifieras ekologiska produkter.Inom industri, textil, kemi och produktion; ekologiska produkter är en klass av produkter som inte skadar naturen, är återvinningsbara, inte innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa och är helt kemiskt säkra. Enligt principerna i förordningen om principer och genomförande av ekologiskt jordbruk som publicerades av Jordbruks- och landsbygdsministeriet 2010 är ekologiska produkter certifierade produkter i rå-, halv- eller färdigform, framställda i enlighet med ekologisk odling. Även om uttryck som naturlig, naturlig, hormonfri, ren eller byprodukt vanligen används, har de ingen rättslig grund. Påståenden som beskriver ett rykte som ekologiskt är helt enkelt ekologiska och biologiska påståenden. Vissa tillverkare, som drar fördel av konsumenternas medvetenhet om ekologiska produkter, ekologi och hälsa, är...
Ekologiska certifikat är kontrollerade och certifierade produkter som produceras i industriprodukter och jordbruksprodukter utan att använda några kemiska insatser, tillsatser och metoder som är skadliga för människor och ekosystem i alla skeden. Förordningen om principer och genomförande av ekologiskt jordbruk utfärdades av Jordbruks- och landsbygdsministeriet 2010. Syftet med denna förordning är att fastställa principerna för utförande av ekologisk jordbruksverksamhet, reglering, utveckling och spridning av ekologisk jordbruksproduktion och marknadsföring samt skydd av ekologisk balans. Förordningens tillämpningsområde förklaras på följande sätt: Produktion av alla slags växt-, djur- och vattenprodukter Produktion eller leverans av insatsvaror som ska användas enligt ekologiska odlingsmetoder Jäst som används som livsmedel eller foder Insamling av produkter från skogs- och naturområden i enlighet med med principer för ekologisk odling Bearbetning, förpackning av dessa produkter, märkning, lagring, transport, marknadsföring, kontroll, certifiering och inspektion Ekologisk produkt eller ekologisk produkt är alla kemikalier som är skadliga för människors hälsa i alla produktionsprocesser, från frö till skörd och från skörd till konsument, i enlighet med nämnda förordning och dess bilagor.
Tillämpningen av ekologiska märkningar började med Eco-Label System i EU-länderna, men det spred sig över hela världen på kort tid. Alla är nu medvetna om att naturresurserna är utarmade, djur- och växtarter minskar gradvis, klimatförändringar, global uppvärmning, utarmning av ozonskiktet och många andra miljökatastrofer står för dörren. Ekologiska märkningar ger å ena sidan rykte åt de produkter och tjänster som bär denna märkning, å andra sidan ökar tillverkarens marknadsandel och ger företaget konkurrenskraft. Ansökan om ekologiska märkningar, som startades av Europeiska unionen 1992, täcker alla EU-länder och har spridit sig över hela världen. Vårt företag Ekomark© har utvecklat Ekomark©-standarden i vårt land genom att följa denna globala expansion av ekologiska märkningar. Ekomark © Standard bygger huvudsakligen på miljömärkningssystemet implementerat i EU, men det har utformats helt med hänsyn till produktegenskaperna och förhållandena i vårt land. Som det är känt kan varje land utforma en ekologisk märkning i linje med sina egna nationella regler och praxis. Till exempel Blue Angel Label i Tyskland, ECO Quality Symbol i Nederländerna och Nordic Swan Label i de skandinaviska länderna...
Under de senaste åren, i takt med att miljömedvetenheten har ökat och människor har börjat lägga större vikt vid skyddet av naturen och människors hälsa, har intresset för produkter och tjänster med låg miljöpåverkan och efterfrågan på ekologiska märkningar börjat öka i EU marknadsföra. En kontinuerlig ökning observeras av antalet miljömärkeansökningar som görs till EU och antalet produkter och tjänster som får denna märkning. Även om denna praxis började 1992, var antalet företag som fick miljömärket endast 2002 år 128, medan detta antal var 2007 år 514, 2008 år 754, 2009 år 1003 och 2010 år 1152. Ser man på statistiken i termer av produktgrupper, hårda beläggningar som mosaikplattor, keramiska plattor och kakel (7457), in- och exteriörfärger och lacker (3275), tv-apparater (2579), universalrengöringsmedel (2030), papper produkter (1691). ) och textilprodukter (1235) är ledande. Italien (10102) är ett av de länder som får EU:s miljömärke. Det följs av Frankrike (3279), Korea (1976), Spanien (1615) och Finland (1447). Dessa siffror är…
Motsvarigheten till uttrycket ekologi i vårt språk är naturvetenskap. Ekologi är en vetenskapsgren som studerar levande varelsers relationer med varandra och med sin miljö. När levande saker nämns uttrycks gemenskaper bestående av människor, djur och växter. Miljön är den lämpliga miljön som krävs för att ett levande ska kunna överleva och fortsätta sin generation. Denna miljö består av faktorer som luft, vatten, jord och ljus. Uttrycket ekosystem, som låter mycket nuförtiden, används för att uttrycka hela den levande och icke-levande miljön. Ekologi handlar inte om de levande varelsernas organ och dessa organs livsprocesser. Det viktiga är livsmiljön för levande varelser och deras ömsesidiga relationer med andra levande varelser. Ekologi handlar med andra ord om grundläggande frågor som påverkar allt levande och är gemensamma för allt levande. Faktum är att det finns ett perfekt fungerande system mellan alla levande och icke-levande varelser, från vattendrag till sjöar, från atmosfär till grundvatten, från kontinenter till hav, från mikroorganismer till människors och växters värld. Kanske är det därför som orden ekologi, miljö och människa är en helhet idag.

Upphovsrätt ECOmark© en "EUROLAB Laboratory Inc." Det är ett privat varumärke.

Logotyperna som används på vår webbplats tillhör rättighetshavarna, institutionerna som stöds i projektet är inte anslutna till ECOmark.