trarzh-TWenfrdejarues
Henüz ülkemizde Avrupa Birliği direktifi olmasına rağmen bir çevre yasası çıkarılmamıştır ve bir ekolojik etiket sistemi kurulmamıştır. Bu yönde yetkili merciler belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır ancak yol alınmış değildir. Bu ortamda kuruluşumuz sorumluluk duygusu ile hareket ederek tamamen özgün bir şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazanan Ekomark© Standardı’nın iki temel yaklaşımı vardır: Doğanın korunması İnsan sağlığının korunması Dünya nüfusu hızla artmakta, bu da kaynak ihtiyacını yükseltmektedir. Diğer yandan ozon tabası incelmiş, kutuplar erimeye başlamış, iklim değişiklikleri yaşanmaya başlamıştır. Bilinçsiz ve sorumsuz kullanımlar sonucunda su kaynakları, yeraltı zenginlikleri, ormanlar ve solunan hava tükenmeye başlamıştır. Bütün bunların yanında hala üretici firmalar para kazanmak hırsı ile şirket çıkarlarını toplumsal çıkararın üzerinde tutmaya devam etmektedir. Bu koşullarda gelecek nesiller, hiç de yaşanası olmayan bir yerküre bulacaklardır. Bu onlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Sürdürülebilir üretim anlayışının hem tüketicilerde hem de üretici firmalarda yerleşmesi kuruluşumuzun en büyük hedefidir. Bu hedefe…
Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve bugün ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazanan ve bütün dünya ülkeleri tarafından kabul gören Ekomark© Standardı kriterleri, büyük bir başarı elde etmiştir. Kuruluşumuzun elde ettiği bu başarıda, faaliyetlerimiz sırasında bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin de büyük payı bulunmaktadır. Ürün ve hizmetlerini, Ekomark© Standardı’nın koşullarına ve kriterlerine uygun hale getiren firmalara, bu ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir. Kuruluşumzdan Ekomark© belgelendirme çalışması isteyen firmalar ile çalışmaya başlamadan önce mutlaka bir hizmet sözleşmesi yapılmaktadır. Bu sözleşmenin temel maddelerinden biri, verilecek hizmetin bağımsız ve tarafsız olacağına yönelik taahhüttür. Kuruluşumuz, ulusal veya uluslararası alanda, firmaların faaliyet gösterdiği coğrafya, görüşlerini paylaştığı sosyal veya siyasi alan ya da faaliyet gösterdiği sektör farkı gözetmeden, bütün firmalara bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vermektedir. Kuruluşumuz bütün faaliyetlerinde, kaynakları ve altyapısı ile sınırlı olmak koşulu ile akreditasyon kapsamı, hazırlanan prosedürler ve iş akışları çerçevesinde hizmet vermekte ve…
Kuruluşumuz, ulusal ve uluslararası alanda geçerli olmak üzere, ülkemiz koşullarına, tüketim alışkanlıklarına, işletmelerin üretim yöntem ve faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere dayanarak tamamen özgün bir şekilde Ekomark© Standardı’nı hazırlamıştır. Henüz ülkemiz Avrupa Birliği direktifleri kapsamında istenen çevre yasasını çıkarmış değildir. Bugünkü koşullarda ülkemizde bir ekolojik etiket sistemi resmi olarak yürütülmemektedir. Bu nedenle kuruluşumuz yabancı bir akreditasyon kuruluşuna akredite olmuştur ve aldığı yetkiye dayanarak ülkemizde, ürün ve hizmetlerini Ekomark© Standardı’nın istediği kriterlere uygun hale getiren firmalara ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmak üzere Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar her ne kadar bir belgelendirme faaliyet olarak görülse de, aslında bu faaliyetlerimiz bir kalite sistemi gibi algılanmamalıdır. Bu nedenle uygun görülen firmalar kalite belgesi benzeri bir sertifika verilmemekte sadece ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir. Bu bir lisanstır. Bu yüzden de bu etiketi taşıyan ürünlerin kalitesini değil insan sağlığı…
Ülkemiz, Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarında en fazla çevre konusunda güçlük çekecek gibi. Çünkü çevre sorunlarının niteliği çok farklıdır ve çevresel değerler insan yaşamını bütün yönleriyle içine almaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan birçok problem, örneğin içme suyunun sağlanmasından, katı atıkların denetimine kadar birçok sıkıntı, çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin konusu içine girmektedir. Bu aynı zamanda maddi kaynak da gerektirmektedir. Ülkemizin çevre konusunda Avrupa Birliği’ne uyum sağlayabilmesi için 60 milyar doların üzerinde bir kaynak gerekmektedir. Bu maddi sıkıntı yanında uyum konusunda başka engeller de var. Örneğin teknik imkanlar yetersizdir, yetişmiş personel yoktur ve çevre bilinci toplumda tam olarak gelişmiş değildir. Atık yönetimi ve doğanın korunması alanlarında bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak çevreye yönelik yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve uygulanması konusunda çabalar yetersiz kalmaktadır. Çevre koruma gereksinimleri için politikaların oluşturulması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi için daha somut adımların atılması gerekmektedir. Ülkemizde çevre yönetimi anlayışının gelişmesi, büyük ölçüde Avrupa Birliği üyelik süreci…
Doğa kirlenmektedir ve doğanın daha fazla kirlenmesinin önüne geçmek bütün insanların ve resmi veya özel bütün kuruluşların yükümlülüğüdür. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı’nı hazırlarken öncelikle ülkemizin, arkasından yerkürenin doğal kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir tüketim anlayışının yerleşmesini hedeflemiştir. Kuruluşumuzun bu çalışmada güttüğü politikalar şu şekilde açıklanabilir: Üretim tesislerinin ve işletmelerin, sürdürülebilir bir üretim nalayışını benimsemeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün sorumlu kuruluşlar tarafından geliştirilen çevre koruma önlemlerinin kuruluşumuz yaklaşımı ile uyumlulaştırılmasına çalışılmaktadır. Kuruluşumuz Ekomark© Standardı kritelerinin onarıcı değil önleyici olmasını öngörmektedir. Problemler henüz ortaya çıkmadan önlenmelidir ve kuruluşumuz çevre politikalarını bu yönde geliştirmektedir. Kuruluşumuz çevre politikaları gereğince, çevreye olumsuz etki yapacak herhangi bir faaliyetin sonuçları konusunda bir kuşku varsa, bu durum bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış olsa bile, bu faaliyetin önlenmesi için önlem alınması gerekmektedir. Nihayet kuruluşumuz tarafından güdülen bir çevre politikası da tüketicilerin mutlaka çevrenin korunması ve insan sağlığı açısından bilinçlendirilmesidir. Doğal kaynaklar olarak yeraltı ve yerüstü suları kirlenmektedir. İçme…
Avrupa Birliği tarafından uyum yasaları kapsamında 2000 yılında 1980/2000 (EC) sayılı bir direktif çıkarılmıştır. Bu direktif gereğince ülkemizin, ekolojik etiketler konusunda bir çevre yasası çıkarması gerekmektedir. Söz konusu direktif, çevre yasasının çıkarılmasını ve ekolojik etiket sisteminin ülkemize entegrasyonunu sağlamak amacı ile bu yasanın çıkarılmasını talep etmektedir. Bu konudaki yasal düzenlemeler henüz tamamlanmış olmasa da bugünden tüketicilerin bilinçlenmesi ve üretici firmaların üretim tesislerinde ve yöntemlerinde hazırlıklı olmaları açısından, Ekomark© Standardı’nı hazırlamıştır. Bu standart tasarlanırken, belgelendirme çalışmaları için, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve 2010 yılında güncellenen 66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü esas alınmıştır. Ekomark© Standardı’nda açıklanan kriterler, ürün grupları bazında Avrupa Birliği tarafından tespit edilen kriterler ile parallellik göstermektedir. Bunun yanında kuruluşumuz yabancı bir akredistasyon kuruluşndan akredite olmuştur ve bu yetkiye dayanarak firmalara, ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaları için Ekomark© Etiketi kullanım izni vermektedir. Ekomark© Etiketi bugün Avrupa Ülkeler’inde ve dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Vizyonumuz Kuruluşumuzun temel vizyonu, sürdürülebilir…

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.