trarzh-TWenfrdejarues

Su Ürünleri Eko Belgelendirme

Kuruluşumuz Ekomark©, Avrupa Birliği tarafından 1992 yılında uygulamaya konulan ekolojik etiket sistemini esas alarak Ekomark© Standardı’nı, doğrudan ülkemiz koşullarına uygun şekilde tasarlamıştır. Talep eden firmalara ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi kullanabilmeleri için izin verirken, Avrupa Birliği tarafından ürün grupları bazında tespit edilen kriterlere uymaktadır. Ürün ve hizmetler bu kritelere uydukları takdirde, ayrıca en iyi uygulama ve performans koşullarını da dikkate alarak, firmalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir.

Bu kriterlerin belirlenmesinde en önemli faktör, ürün veya hizmetlerin çevresel etkileridir. İnsan ve hayvan sağlığı açısından ve çevre açısından bu ürün ve hizmetlerin doğaya zarar verip vermedikleri ya da ne ölçüde zararlı oldukları dikkate alınmaktadır. Kriterler tespit edilirken genel olarak dikkate alınan çevre etkileri şöyle sıralanabilir: çevre kirliliği, enerji tüketimi ve yönetimi, atık üretimi ve yönetimi, kaynak kullanımı ve kaynakların tükenmesi, doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik, ekolojik sistemin sağlığı ve insan sağlığı.

Bugün çevre kirliliği artık insanlığın geleceğini tehdit eder boyuttadır. Yeşil alanlar gittikçe azalmakta ve ozon tabakası hergün daha fazla incelmektedir. Hava kirliliği had safhaya ulaşmış durumdadır. Özellikle su kaynakları büyük ölçüde zarar görmektedir. Bütün bu olumsuzluklar gelişmiş ülkelerde duyarlı bir kamuoyu yaratmış durumdadır.

Teknoloji ve sanayileşmenin gelişmesi ile dünya pazarlarına çok farklı ürünler ve bu ürünlerin elde edilmesinde çok farklı yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmek için bir ürünün hammadde girişinden, üretilmesine, dağıtılmasına, tüketilmesine ve atık olarak geri dönüşümünün sağlanmasına kadar çevreye duyarlı olmak gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de çevre sorunlarına karşı daha duyarlıdır ve bu yönde kamuoyu bilinci hızla gelişmektedir. Piyasalarda tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik ilgileri de artmaktadır.

Kuruluşumuz Ekomark©, bu sorumluluk bilinci ile hareket ederek Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir. Bu standardın uygulandığı ürün grupları içinde doğrudan suya yönelik bir grup yoktur ama suyun temel bir ihtiyaç maddesi olduğu ve ekolojik etiketi sisteminde gruplaması yapılan ürünlerin üretilmesi, kullanılması, yok olması aşamalarında bir yerde suya ihtiyaç bulunduğu için, dolaylı olarak çok sayıda ürün grubu suya yönelik kriterler de içermektedir.

Ekomark© Etiketi kullanan firmalar hem işletmelerine hem de ürün ve hizmetlerine itibar yaratmış olacaklardır. Bu aynı zamanda yeni müşteriler ve yeni pazarlar demektir.

 

Avrupa Birliği ekolojik etiket uygulamasını başlatırken, üye ülke uygulamalarında olan farklılıkları ortadan kaldırmaya ve ortak bir sistem oluşturmaya çaba göstermiştir. Üye ülkeler kendi yasal düzenlemelerinde bu etiketi kabul etmişlerdir ancak yine de kendi ulusal ekolojik etiketlerini yaratmışlardır. Almanya’da Blue Angel ve İskandinav ülkelerinde Nordic Swan buna örnektir. Ülkemizde de Ekomark© Standardı bu şekilde, tamamen ülkemiz koşullarına uygun şekilde geliştirilmiştir. Bu şekilde hem uygulama yaygınlığı sağlanmak istenmiş hem de Avrupa Birliği Eko-Etike sisteminde yer almayan ulusal ürün grupları sisteme alınmıştır.

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.