trarzh-TWenfrdejarues
Ürün ve hizmetlerinin üzerine Ekomark© Etiketi koymak isteyen firmaların başvuru talepleri alındığında, önce bir firma ile bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme, kuruluşumuz tarafından verilecek hizmetin koşullarını ve her iki tarafa düşen sorumluluk ve yükümlülükleri açıklamak içindir. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kuruluşumuz Ekomark© belgelendirme çalışmalarını başlatır ve bu çerçevede önce firmadan, ürün veya hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan belgeler, beyanlar, test sonuçları ve benzeri bilgileri talep eder. Ayrıca bir teknik dosya hazırlayarak değerlendirilmesi amacı ile belgelendirme komtiesine gönderir. Komite başvuru sürecinde gerekli teknik desteği vermekle sorumludur. Bu desteği sağlamak üzere belgelendirme kuruluşu bünyesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Ekolojik Etiket komtesi kurulmuştur. ECO Label™ değerlendirme çalışmalarını üç ay içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde bir eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilirse, firmaya durum bildirilir ve bunların altı ay içinde tamamlanması istenir. Firmanın bu süre içinde bütün eksiklikleri tamamlaması ve uygunsuzlukları gidermesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde yapılan başvuru…
Firmalar, ürün ve hizmetleri için Ekomark© belgelendirme başvurusu yaptıklarında ve sözleşme imzaladıklarında, kuruluşumuz Ekomark©, ön değerlendirme sonrası başvuru talebini Belgelendirme kuruluşuna gönderir ve kuruluştan görüş bekler. Arkasından Ekomark© Etiketi için başvurusu yapılan ürün veya hizmetlerin istenilen kriterleri karşıladığını kanıtlayacak, bilgi, beyan, belge, test sonuçları ve benzeri dokümanlar yanında üründen bir numune talep edilir. Bu numune ürünlerin test ve analizlerini sağlamak amacı ile alınmaktadır. Numune üzerinden test ve analiz çalışmalarını üretici firma kendisi yaptırıp test sonuçlarını kuruluşumuza getirebileceği gibi, bu testler alınan numune üzerinden kuruluşumuz tarafından da yaptırılabilir. Ancak burada önemli olan iki nokta bulunmaktadır. Birinci nokta belgelendirme talep edilen ürünler için hangi testlerin yapılması gerektiği, ikinci nokta ise bu testlerin nerede ve nasıl yaptırılacağıdır. Bu her iki konuda da kuruluşumuz Ekomark©, uygulanan Ekomark© Standardı esasları gereğince belgelendirme talep eden firmalara bilgi vermek zorundadır. Bunun yanında söz konusu testlerin mutlaka ISO 17020 ürün uygunluk değerlendirme İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak…
Kuruluşumuz Ekomark©, firmalardan gelecek belgelendirme başvurularını aldıktan ve ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra firma ile bir sözleşme imzalar ve belgelendirme çalışmalarını başlatır. Yapacağı uygunluk değerlendirmesini takiben firmanın başvurusunu, Belgelendirme kuruluşuna gönderir ve kuruluştan görüş bekler. Bu arada başvurduğu ürün grubu veya hizmetler ile ilgili kriterleri sağladığından emin olan firmalar, bu ürün ve hizmetlerin Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlamak amacı ile gerekli belgeleri, beyanları, test sonuçlarını ve benzeri bilgileri kuruluşumuz Ekomark©’a teslim etmek zorundadır. Ekomark© belgelendirme çalışmalarında bu aşama, numune kabul aşamasıdır. Bu aşamada, başvuran firmadan ürünlerinin test ve analizlerini sağlamak amacı ile numune talep edilir. Kuruluşumuz Ekomark© tarafından firmalara verilecek Eko-Etiket, bağımsız bir kuruluş olan ECO Label™ Eko-Etiket Kurulu tarafından tespit edilen kriterler ve üretimin bütün aşamaları göz önünde tutularak verilmektedir. Bu kriterler belirlenirken, üretim için hammadde seçiminden, üretime, bitmiş ürünlerin dağıtımına, tüketiciye sunulmasına, tüketimine ve kullanımı bittiği zaman geri dönüşümünün sağlanmasına kadar her aşama dikkate alınmıştır. 2010 yılında revize edilen 66/2010/EC…
Gerekli akreditasyon çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz Ekomark©, Eko-Etiket talep eden firmaların bu yöndeki taleplerini aldığı zaman, öncelikle başvurusu yapılan ürün veya hizmetin, ECO Label ekolojik etiket sistemi kapsamında olup olmadığını kontrol eder. Ekomark© Standardı’nda Eko-Etiket kapsamına giren ürün veya ürün grupları için kriterler belirlenmiştir. Ön değerlendirme sonrasında bir uyumsuzluk bulunmazsa, kuruluşumuz Ekomark©, çalışmalara başlamadan önce, başvuru yapan firma ile karşılıklı bir sözleşme yapmaktadır. Eko-Etiket başvurusu yapan firmalarda daha önce EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Sistemi ya da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve ilgili standartlar uygulanıyorsa, Ekomark© Belgelendirme süreci, sürecin kalitesini değerlendiren ve iyileştiren bu standartlar ile çok kolay entegre olabilir. Bu yüzden de Ekomark© Belgelendirme çalışmaları çok kolay yapılabilir. Bilindiği gibi EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Sistemi mevcut yasal düzenlemeleri esas almaktadır. Örneğin, üretim sırasında zararlı bir kimyasal maddenin kullanılması ile ilgili yasal sınırlamalar varsa, EMAS standardını uygulayan bir firma buna uymaktadır. Böyle olduğu için de Eko-Etiket için belirlenen kriterleri de…
ECO Label tarafından geliştirilen Eko-Etiket uygulaması ya da Ekolojik Etiket Sistemi, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmıştır. Yeşil ürün ya da çevreci ürün demek, çevre koşullarına duyarlı, doğal kaynakları tüketmeyen, doğayı kirletmeyen, geri dönüştürülebilen ya da korunabilen ürünler demektir. Çevreye duyarlı kişiler ürünlerin üzerinde yer alan işaret ve belgelendirme ifadelerine dikkat etmektedir. Ancak bilinçli bazı tüketiciler bir adım daha ileri giderek, yeşil ürünlerin üretim aşamalarından marketlerde satışa sunulmasına kadar geçen süreçte doğanın iyi korunduğundan emin olmak istemektedir. Bu ürünlerin üretildiği tesislerin çevreye zarar verip vermediğini, atıkların iyi yönetilip yönetilmediğini, nakliye işlemlerinin bile çevreci araçlarla yapılıp yapılmadığını sorgulamaktadır. Çünkü ne yazık ki bazı kötü niyetli kişiler ürünleri çevreciymiş gibi gösterebiliyorlar. Yeşil ürünler, insan ya da hayvan sağlığı için tehlike yaratmamalı, üretim, kullanım ya da atık aşamalarında çevreye zarar vermemeli, enerji kaynaklarını fazla kullanmamalı ve kötü ambalajlama veya kısa yaşam süresi yüzünden gereksiz atık oluşturmamalıdır. ECO Label …

Telif hakları ECOmark© bir "EUROLAB Laboratuvar A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.