trarzh-TWenfrdejarues
%PM, %05 %653 %2016 %14:%Ara

Hizmet Eko Belgelendirmesi

Kuruluşumuz tarafından özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, sadece ürünler için değil hizmetler için de, kriterlere uygun faaliyet gösterildiği tespit edildiği takdirde Ekomark© Etiketi verilmektedir.

Bugün için sadece iki hizmet dalında işletmelere Ekomark© Etiketi verilmektedir. Bunlar kamp alanları ve turistik konaklama tesisleridir.

Kamp alanları hizmet ürün grubu, belli bir alanda mobil konaklama altyapısına sahip olan donanımlı park alanlarının müşterilere belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak sunulmasını kapsar. Kamp alanları aynı zamanda, müşterilere barınak sağlamaya uygun belli bir alanda yer alan ve toplumsal hizmet sunulan konaklama tesislerini de kapsar.

Böyle bir kamp alanını işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, kamp alanında enerji tüketiminin sınırlı kullanıldığını, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, kamp alanında atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların doğru yöntemler kullanılarak yok edildiğini, kamp alanında ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet kamp alanında sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Turistik konaklama tesisleri ürün grubu ise, güvenlikli gece konaklamasına uygun olan ve içinde en az bir yatak bulunan uygun donanımlı odaların belli bir ücret karşılığında ana hizmet olarak müşterilere, turistlere ve gezginlere sunulmasını kapsar. Gece konaklama hizmeti içine, yemek, spor ve eğlence faaliyetleri de girebilir.

Böyle bir turistik konaklama tesisini işleten kuruluşlar Ekomark© Etiketi aldıkları takdirde, enerji tüketiminin minimum seviyede tutulduğunu, su tüketiminin kontrol altında olduğunu, tesislerde atık üretiminin düşük tutulduğunu ve atıkların uygun şekillerde yok edildiğini, tesislerde ve çevresinde yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zarar veren maddelerin kullanıldığını ve nihayet tesislerde sağlıklı bir ortamda servis sağlandığını kanıtlamış olmaktadır.

Çevre etiketi uygulamasında amaçlanan, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır. Tüketiciler, üzerinde Ekomark© Etiketi bulunan bir ürün veya hizmeti kolayca ayırt edebilmektedir. Zaman içinde ürün ve hizmet grupları genişleyen ve yeni ürün grupları yaratılan bu sistem, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında diğer bütün sektörlerde herhangi bir ürün veya hizmet için uygulanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen hizmet türleri için belirlenen kriterler, ürün grupları kriterlerinde olduğu gibi genelde üç ile beş yıl arasında geçerlidir. Ekolojik kriterler söz konusu ise, süre dolmadan önce de gözden geçirilmesi ve yenilenmesi mümkündür. Bu kriterler revize edilmişse, bu durumda Ekomark© Etiketi kullanma izni verilen firmaların sözleşmelerini yenilemesi gerekebilir. Bu durumda yeni kriterlere uyum sağlamak için genelde firmalara 12 ay süre verilir.

Eğer kriterlerin geçerli olduğu süre uzatılırsa, bu sözleşmeler, hizmet kriterinin geçerli olduğu süre sonuna kadar otomatik olarak yenilenmiş olur. Yani Ekomark© Etiketi kullanma izni alan firmalar, bu izinlerini geçerlilik süresi sona erinceye kadar kullanabilirler.

%PM, %05 %652 %2016 %14:%Ara

Ambalaj Ürünleri Eko Belgelendirme

Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmeye başlanan ve sonrasında dünya geneline yayılan Eko-Etiket Sistemi, birçok ülkede kabul görmüş ve çok sayıda çevre etiketi tasarlanmıştır. Bu etiketler özellikle tasarlandığı ülkede kabul görmekle birlikte, bir kısmı diğer ülkeler tarafından da benimsenmiş ve uygulanmıştır. Çevre etiketlerinin tasarlandığı ülkeler, kendi pazarlarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alarak çalışmalarını geliştirmişlerdir.

Günümüzde Avrupa Birliği Eko-Etiket sisteminin çiçek logosundan daha yaygın kullanılan ve kabul gören başka çevre etiket uygulamaları bulunmaktadır. Almanya’da tasarlanan Blue Angel Etiketi, Hollanda’da tasarlanan EKO Kalite Sembolü ve İskandinav ülkelerinde tasarlanan Nordic Swan Etiketi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ülkemizde de şimdi kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Etiketi bulunmaktadır. Ekomark© Standardı, tamamen kuruluşumuz tarafından geliştirilen ve doğrudan ülkemiz piyasalarını ilgilendiren ürün gruplarını esas alan bir standarttır.

Çevre etiketleri, ürün grupları bazında belirlenen kriterler esas alınarak verilmektedir. Ürün veya hizmetlerin üretim ve kullanım aşamaları ele alınarak, benzer ürün ve hizmetlere göre çevreye daha az zarar verdiği düşünülen ürün ve hizmetlere çevre etiketi verilmektedir. Ürünler kadar bu ürünlerin paketlenmesi de ambalajlanması için kullanılan malzemeler ve yöntemler de çevreye zarar veren koşullar taşıyabilir. Bu malzemeleri üreten firmalar ve ürünleri de Avrupa Birliğ tarafından belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde kuruluşumuz tarafından firmaya Ekomark© Etiketi kullanma izni verilmektedir. Kuruluşumuzun bu yöndeki hedefi, tüketicileri insan sağlığı ve çevrenin korunması sorunlarına duyarlı hale getirmektir. Bu sayede tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmeleri sağlanmaktadır.

Ekomark© Standardı’nın uygulandığı ürün grupları içinde özellikle ambalaj sektörüne yönelik bir ürün grubu yoktur. Ancak kriterler için belirlenen ürün gruplarına bakılırsa, bazı ürünlerin ambalaj içinde tüketiciye sunulması bir gerekliliktir. Bu bakımdan bu ürün grupları içinde, ambalaj ve paketleme mazlemeleri de insan sağlığına ve çevre koşullarına zarar vermeyecek kriterlere sahiptir.

Üretici firmalar açısından eko ambalaj veya sürdürülebilir ambalaj yaklaşımı sadece malzeme seçimi demek değildir. Büyük markalar, ekolojik ambalaj üretmek için başka parametrelere de bakmaktadır. Örneğin boyutları küçültülmüş ambalajların tasarlanması, veya ürün ile ambalaj oranının düşürülmesi ya da ürün hacminin azaltılması bu kapsamdadır. Bu arada ürünlerin nakliye tasarımları da önemli hale gelmiştir. Enerji kaynaklarının en düşük seviyede kullanılması, doğada çözünür malzemeler kullanılması ve ambalajın yüksek oranda geri dönüşümünün sağlanması da önemli parametrelerdir.

Ekolojik ambalaj yaratmakla, depolama alan kullanımı geliştirilmiş olur, nakliye ve taşıma maliyetleri düşürülür ve işletmenin karbon ayak izi azaltılmış olur. Karbon ayak izi, üretilen sera gazı miktarı bakımından üretim faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın, birim karbondioksit cinsinden değeridir.

 

Ekomark© Etiketi kullanan şirketler, insan sağlığına ve çevrenin korunmasına özen gösteren, dünyanın geleceği için sorumluluk duyan ve bu konularda tüketicilerin de billinlenmesine çalışan şirketlerdir.

%PM, %05 %642 %2016 %14:%Ara

Kimya Ürünleri Eko Belgelendirme

Çevre koşullarına duyarlı olan ve gelecek için daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakabilmenin endişesini taşıyan ülkeler, ekonomik büyümenin doğal kaynaklardan bağımsız olması gerektiği konusunda aynı fikirdedirler. Bu bakımdan Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan çevre etiketi sistemi ya da Eko-Etiket sistemi, diğer ülkeler tarafından tasarlanan Alman Blue Angel ve Nordic Swan (İskandinav Kuğu’su) gibi uygulamalar ve ülkemizde de kuruluşumuz tarafından tamamen ülkemiz koşulları dikkate alınarak özgün bir şekilde geliştirilen Ekomark© Standardı, iklim değişikliği, enerji verimliliği, sağlıklı veya tehlikeli maddeler, doğal kaynaklar ve atıklar (geri dönüşümlü olsalar da) konularında önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Ülkemizde Ekomark© Etiketi, çok sayıda ürün yanında kamp alanları ve turistik konaklama hizmetleri dahil olmak üzere bir takım hizmetleri de kapsamaktadır. Ürün ve hizmetler için kriterler belirlenirken, bunların tasarımından başlayıp yok edilmesine kadar tüm yaşam döngüsü esas alınmış ve çevreye olan etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Belirlenen kriterlerin geçerlilik süresi üç yıldır. Gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, gerek bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknik ve yöntemler ve gerekse piyasa koşullarındaki gelişmeler, tespit edilen kriterlerin güncellenmesini gerektirebilir.

Ürün ve hizmetler için Ekomark© Etiketi kullanma izni verilirken, bu kriterlere uyulması yanında en iyi uygulama ve performans koşullarını sağlayıp sağlamadığı da gözlenmektedir.

Bu ürün grupları içinde, temizlik ürünleri de bulunmaktadır. Özellikle formüllerinde içerdikleri kimyasal maddeler açısından temizlik ürün grubu Ekomark© Standardı’nda önemli bir kalemdir. Bu ürün grubu kendi içinde beş ayrı kategori oluşturmaktadır:

  • Genel temizleyiciler
  • Bulaşık makinesi deterjanı
  • Bulaşık deterjanı
  • Çamaşır deterjanları
  • Sabun, şampuan ve saç kremleri

Ancak temizlik maddeleri dışında başka ürün grupları da kimyasal maddeler içermektedir. Örneğin,

  • Tekstil ürünleri
  • Boyalar ve vernikler
  • Zemin kaplamalar
  • Yetiştirme ortamı ve toprak iyileştiriciler
  • Yağlar

Günümüzde çevre ile ilgili en büyük sağlık problemlerinin başında, hava kirliliği, yetersiz su kalitesi ve hijyen ve tehlikeli kimyasallar gelmektedir.

Tehlikeli kimyasal maddedeler konusunda ülkemizde, Çevre ve Orman Bakanlığından 2008 yılında Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlarının Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik Avrupa Birliği’nin 67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı direktifleri esas alınmıştır. Yönetmeliğin amacı, piyasaya sunulan tehlikeli maddelerin ve ürünlerin insan sağlığı ve çevre koşulları üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere karşı etkin bir kontrol ve gözetim sağlamak, bunları sınıflandırmaya, etiketlemeya ve ambalajlamaya yönelik esasları düzenlemektir.

Kuruluşumuz, Ekomark© Standardı’nı belirlerken, bu yönetmelik esaslarınını da dikkate almıştır. Bu standardın kapsamına şu ürünler girmektedir: insan sağlığı için veya veterinerlik hizmetlerinde kullanılan tıbbi ürünler, kozmetik ürünler, gıda maddeleri, atık niteliğindeki madde karışımları, hayvan yemleri, radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren ürünler, insan vücudu ile doğrudan teması olan tıbbi cihazlar.

 

Ürün ve hizmetlerinde Ekomark© Etiketi taşıyan firmalar her zaman rekabet avantajına sahip olacaktır.

Telif hakları EUROLAB© Laboratuvar bir "TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş." özel markasıdır.

Web sayfamızda kullanılan logolar hak sahiplerine aittir, projede destek alınan kurumlar ECOmark ile bağlantılı değildir.